BosanskiCrnogorskiHrvatskiMакедонскиShqiptarSrpskiSrpski (Bosna i Hercegovina)

EPACT je inicijativa EUROCLIO i CDRSEE. Zajedno sa mnogim nastavnicima historije, historičarima i kreatorima obrazovne politike, promovisani su novi pristupi obrazovanju historije putem alternativnih nastavnih materijala i obuke nastavnika. Vrijeme je da saznamo kako na ove napore gledaju nastavnici historije!

Udruženja nastavnika historije, obrazovni autoriteti i stručnjaci iz regije radili su zajedno na ePactu da pripreme upitnik sa relevantnim i preciznim pitanjima te se raduju da dobiju i analiziraju rezultate.

ePACT je inicijativa EUROCLIOa i CDRSEEa. Zajednički sa nastavnicima istorije, istoričarima i kreatorima obrazovnih politika, promovisali smo nove pristupe istorijskom obrazovanju kroz drugačiji nastavni materijali i obuku. Sada je vrijeme da otkrijemo kako ove napore vide nastavnici istorije.

Udruženja nastavnika istorije, obrazovne vlasti i eksperti iz regiona su kroz ePact zajednički kreirali anketu sa relevantnim i konciznim pitanjima. Radujemo se prikupljanju i analizi rezultata.

ePACT je inicijativa koju zajedno provode EUROCLIO Europska udruge nastavnika povijesti i CDRSEE Centar za demokraciju i pomirenje u Jugoistočnoj Europi. U zadnjih nekoliko godina, u suradnji sa mnoštvom nastavnika povijesti, povjesničara i stručnjaka u području obrazovanja i obrazovnih politika, promicani su novi pristupi poučavanju povijesti kroz alternativne nastavne materijale i usavršavanja nastavnika. Sada je vrijeme da doznamo kako vi nastavnici vide ove pothvate!

Tim sastavljen od članova udruga nastavnika povijesti, predstavnika obrazovnih vlasti i stručnjaka iz regije radio je zajedno na pripremi relevantnih i konciznih pitanja u ovom upitniku!

Veselimo se zaprimanju i analizi pristiglih rezultata!

ePACT е иницијатива на EUROCLIO и CDRSEE. Заедно со многу наставници по историја, историчари и креатори на образовна политика, промовиравме нови методи и пристапи на предавањето историја преку алтернативни материјали и обуки за наставници. Сега е време да откриеме како наставниците по историја ги согледуваат овие напори.

Здруженијата на наставници по историја, образовните власти и експертите од регионот работеа заедно во ePACT за да подготват анкета со релевантни и концизни прашања и со нетрпение очекуваат да ги анализираат резултатите.

Ne dëshirojmë të kemi sa më shumë zëra që është e mundur të mësimdhënësve të historisë, prandaj shpërndajeni pytësorin tek kolegët tuaj.

Ne e vlerësojmë kohën që do t’a shpenzoni në plotësimin e pytësorit dhe punën me MASHT-in në adresimin e prioriteteve që do të dalin nga rezultatet e pytësorit.

Projekti ‘ePACT- Educational Partnership for Advocacy, Capacity-Building and Transformation’ do të implementohet me mbështetjen financiare te Austrian Development Cooperation si pjesë e iniciativës “NETUCATE – Edukimi në rrjet duke krijuar web shkathësi për pjesëmarrës dhe ndjeshmëri”. Për më shumë informata rreth projektit shikoni website-n e projektit (hyperlink).

Projekat ePACT predstavlja inicijativu EUROCLI-a i CDRSEE-a. Zajedničkim naporima nastavnika istorije, istoričara i predstavnika Ministarstva prosvete, novi pristupi u nastavi istorije su promovisani putem alternativnih nastavnih materijala i obuke nastavnika. Sada je vreme da saznamo kako su ove napore procenili nastavnici istorije!

Udruženja nastavnika istorije, obrazovne vlasti i stručnjaci iz regiona su zajedno radili na ePACT-u i pripremi ankete sa relevantnim i konciznim pitanjima. Radujemo se vašim odgovorima i rezultatima koje ćemo dobiti analiziranjem ankete.

EPACT je inicijativa EUROCLIO i CDRSEE. Zajedno sa mnogim nastavnicima istorije, istoričarima i kreatorima obrazovne politike, promovisani su novi pristupi obrazovanju istorije putem alternativnih nastavnih materijala i obuke nastavnika. Vrijeme je da saznamo kako na ove napore gledaju nastavnici istorije!

Udruženja nastavnika istorije, obrazovni autoriteti i stručnjaci iz regije radili su zajedno na ePactu da pripreme upitnik sa relevantnim i preciznim pitanjima te se raduju da dobiju i analiziraju rezultate.

In partnership with

Funded by

The project will be implemented with the financial support of the Austrian Development Cooperation as part of the initiative “NETUCATE – Networked education creating a skills web for participation and sensitivity.”